آخرین مطالب پژوهشیمشاهده همه
اقدام تاریخ اقدام موضوع رتبه بندی/ درجه بندی نوع رتبه/ درجه رتبه/درجه در بلند مدت رتبه/درجه در کوتاه مدت دورنما وضعیت پایش جزئیات
تایید مجدد رتبه/درجه 1398/07/21 صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری __ مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1398/06/17 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه موفقیت درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری __ مشاهده