موسسات رتبه بندی طبق مقررات موظف اند فهرست مشتریانی را که طی پنج سال گذشته، در هر سال از هر یک به تنهایی، درآمدی معادل یا بیش از  پنج درصد کل درآمد عملیاتی همان سال را کسب نموده است به تفکیک هر سال و ذکر درصد مربوطه افشا نماید. برهان پس از شروع فعالیت رتبه بندی و کسب درآمد از این محل، در اجرای این مقررات، اسامی مشتریان مذکور را طی گزارش های سالانه در این قسمت از تارنمای خود، منتشر خواهد کرد.