ویرایش یک

درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، توسط برهان بر اساس این شیوه‌نامه انجام می‌شود. درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ها، مبتنی بر یک مدل کاملاً کمّی است و طوری طراحی شده است که سرمایه­گذاران را قادر سازد تا عملکرد گذشته هر صندوق را پس از تعدیل بر مبنای ریسک، در مقایسه با صندوق­های همتای خود ارزیابی نمایند.

در ویرایش قبلی شیوه‌نامۀ مذکور، ریسک صندوق‌ها بصورت ریسک نامطلوب اندازه‌گیری و بازدهی بر اساس آن مورد تعدیل قرار می‌گرفت. از آن‌جایی‌که ریسک نامطلوب لزوماً نمی‌تواند ریسک تمرکز را در برداشته باشد، به همین خاطر در ویرایش جدید شیوه‌نامه، معیار دیگری برای ارزیابی ریسک تمرکز صندوق‌ها اضافه شد تا درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ها پس از انجام تعدیلات لازم بر اساس این ریسک، محاسبه و افشا ‌شوند. این معیار، شاخص هرفیندال-هرشمن(و یا به اختصار HHI) می‌باشد و برای محاسبه ریسک تمرکز در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بکار گرفته می‌شود.

از دیگر نکات متمایز شیوه نامۀ جدید، روش به هنجار سازی داده‌ها می‌باشد. به عبارتی در شیوه نامۀ جدید هر جا که لازم باشد دو شاخص یا بیشتر با یکدیگر ترکیب شوند اولاً مبادرت به به‌هنجارسازی این شاخص‌ها شده و ثانیاً از روش به‌هنجارسازی فازی برای این کار استفاده می‌شود. در ویرایش جدید شیوه‌نامه، در هنگام ترکیب انواع معیارهای نامتجانس از قبیل ترکیب معیارهای ریسک نامطلوب و بازدهی مازاد صندوق‌ها، ترکیب شاخص HHI در سطح شرکتی و صنعتی و نیز ترکیب شاخص HHI با شاخص عملکرد صندوق‌ها از روش به‌هنجارسازی فازی استفاده خواهد شد.