اطلاعات ورودی برای تعیین رتبه های اعتباری و سایر درجه بندی ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند. بدیهی است که چنانچه صحت و دقت اطلاعات ورودی زیر سوال باشد، خروجی فرآیند رتبه بندی که همان رتبه های اعتباری یا هرگونه درجه بندی دیگری باشد، غیر قابل اتکاء خواهند بود. به همین دلیل، برهان برای اطمینان از صحت و دقت اطلاعات ورودی، سازو کار ویژه ای طراحی و به مرحلۀ اجرا می گذارد که به صورت ضوابط جمع آوری و کنترل اطلاعات به تصویب هیات مدیرۀ برهان رسیده است. بطور خلاصه برهان به منابع زیر اتکاء می کند:

  • صورت های مالی که توسط حسابرسان دارای مجوز حسابرسی شده باشند.
  • اطلاعاتی که از شخص حقوقی موضوع رتبه بندی یا مرتبط با رتبه بندی دریافت می شود.
  • اطلاعاتی که شرکت های پردازش اطلاعات مالی دارای مجوز ارائه می دهند.
  • گزارش هایی که کارشناسان رسمی دادگستری و اشخاص حرفه ای مشابه تهیه کرده اند.
  • سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی غیر دولتی و اشخاص وابسته به آن ها.
  • بازارهای متشکل سرمایه دارای مجوز ( شامل بورس های اوراق بهادار و بورس های کالایی)
  • کانون ها و انجمن های حرفه ای و اصناف و امثال آن ها.
  • نهادهای بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و غیره.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از منابعی که برهان برای انجام رتبه بندی به آن ها اتکاء می کند، به ضوابط جمع آوری و کنترل اطلاعات مراجعه فرمایید.