سازه پویش

رتبه بندی اعتباری

  • 1403/03/01
  • تغییر وضعیت پایش
رتبه/درجه در کوتاه مدت رتبه/درجه در بلند مدت
A2 BBB+
منفی
در پایش - منفی
تاریخچه:
اقدام تاریخ اقدام موضوع رتبه بندی/ درجه بندی نوع رتبه/ درجه رتبه/درجه در بلند مدت رتبه/درجه در کوتاه مدت دورنما وضعیت پایش جزئیات
اولین رتبه بندی/درجه بندی 1399/10/06 سازه پویش رتبه بندی اعتباری BBB A3 منفی در پایش - در حال وقوع مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1400/06/06 سازه پویش رتبه بندی اعتباری BBB A2 با ثبات در پایش - در حال وقوع مشاهده
تغییر وضعیت پایش 1402/12/19 سازه پویش رتبه بندی اعتباری BBB+ A2 منفی در پایش - منفی مشاهده