سازه پویش

رتبه بندی اعتباری

  • 1400/06/06
  • تایید مجدد رتبه/درجه
رتبه/درجه در کوتاه مدت رتبه/درجه در بلند مدت
A2 BBB
با ثبات
در پایش - در حال وقوع
تاریخچه:
اقدام تاریخ اقدام موضوع رتبه بندی/ درجه بندی نوع رتبه/ درجه رتبه/درجه در بلند مدت رتبه/درجه در کوتاه مدت دورنما وضعیت پایش جزئیات
اولین رتبه بندی/درجه بندی 1399/10/06 سازه پویش رتبه بندی اعتباری BBB A3 منفی در پایش - در حال وقوع مشاهده