در این بخش میتوانید با کلیک بر روی هر واژه نامه ، با آخرین ویرایش علائم و تعاریف رتبه بندی آشنا شوید .

ردیف عنوان مرجع تصویب کننده تاریخ تصویب شماره ویرایش
1 واژه نامه تعاریف کمیته تدوین ضوابط و هیئت مدیره ۱۳۹8/۰6/12  یک