در این بخش میتوانید با کلیک بر روی هر یک از ضوابط و مقررات زیر ، آخرین ضوابط تصویب شده آن بخش را مشاهده فرمایید .

ردیف عنوان مرجع تصویب کننده تاریخ تصویب شماره ویرایش
1 ضوابط شناسایی و کنترل تضاد منافع هیئت مدیره  ۱۳۹9/۰۲/۰8  یک
2 ضوابط جمع‌آوری و کنترل اطلاعات هیئت مدیره  ۱۳۹۷/۰۲/۰۳  صفر
3 ضوابط نگهداری و حفاظت از اطلاعات و مدارک هیئت مدیره  ۱۳۹۷/۰۲/۰۳  صفر
4 ضوابط رفتار حرفه ای هیئت مدیره  ۱۳۹۷/۰۲/۰۳  صفر
5 منشور کمیته رتبه بندی هیئت مدیره 1397/03/07 صفر