جدول تغییرات رتبه بندی های که به Transition Matrix یا Immigration Matrix معروف است، نشان می دهد که احتمال تغییر یک رتبه اعتباری ظرف یک سال آینده به هر رتبۀ اعتباری دیگر چقدر است. از روی این جدول به عنوان مثال می توان فهمید که ظرف یک سال چند درصد از رتبه های اعتباری AAA به سایر رتبه های اعتباری AA، BBB، BB و غیره تبدیل شده اند یا با گذشت یک سال چند درصد از رتبه های AA به AAA،  BBB، BB و غیره تبدیل شده اند و به همین ترتیب. تحلیل این اطلاعات کیفیت رتبه اعتباری تخصیص داده شده توسط برهان را نشان می دهد. برهان پس از گذشت چند سال از فعالیت خود، در هر سال، جدول تغییرات رتبه بندی ها را محاسبه کرده و برای عموم افشا می کند.