جستجو و فیلترها
اقدام تاریخ اقدام موضوع رتبه بندی/ درجه بندی نوع رتبه/ درجه رتبه/درجه در بلند مدت رتبه/درجه در کوتاه مدت دورنما وضعیت پایش جزئیات
اولین رتبه بندی/درجه بندی 1400/05/31 پتروشیمی جم رتبه بندی اعتباری A+ A1 مثبت در پایش - مثبت مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1400/06/06 سازه پویش رتبه بندی اعتباری BBB A2 با ثبات در پایش - در حال وقوع مشاهده
اولین رتبه بندی/درجه بندی 1399/08/08 سرمایه گذاری توسعه ملی رتبه بندی اعتباری A+ A1 با ثبات بدون پایش / عادی مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1401/09/13 شرکت داده گستر عصر نوین (های‌وب) رتبه بندی اعتباری A- A2 مثبت در پایش - در حال وقوع مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1401/09/28 بیمه تعاون رتبه بندی اعتباری BBB- با ثبات در پایش - در حال وقوع مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1401/11/08 سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) رتبه بندی اعتباری A A2 با ثبات در پایش - در حال وقوع مشاهده
اولین رتبه بندی/درجه بندی 1401/12/08 آسان پرداخت پرشین (سهامی عام) رتبه بندی اعتباری BBB+ A2 مثبت در پایش - در حال وقوع مشاهده