شرکت داده گستر عصر نوین (های‌وب)

رتبه بندی اعتباری

  • 1402/05/10
  • تنزل رتبه/درجه
رتبه/درجه در کوتاه مدت رتبه/درجه در بلند مدت
A2 A-
منفی
بدون پایش / عادی
تاریخچه:
اقدام تاریخ اقدام موضوع رتبه بندی/ درجه بندی نوع رتبه/ درجه رتبه/درجه در بلند مدت رتبه/درجه در کوتاه مدت دورنما وضعیت پایش جزئیات
اولین رتبه بندی/درجه بندی 1399/07/01 شرکت داده گستر عصر نوین (های‌وب) رتبه بندی اعتباری A- A2 با ثبات در پایش - در حال وقوع مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1400/07/18 شرکت داده گستر عصر نوین (های‌وب) رتبه بندی اعتباری A- A2 با ثبات در پایش - در حال وقوع مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1401/04/28 شرکت داده گستر عصر نوین (های‌وب) رتبه بندی اعتباری A- A2 مثبت در پایش - در حال وقوع مشاهده
تایید مجدد رتبه/درجه 1401/09/13 شرکت داده گستر عصر نوین (های‌وب) رتبه بندی اعتباری A- A2 مثبت در پایش - در حال وقوع مشاهده