برهان بر روی شناسایی و کنترل تضاد منافع و حل و فصل آن به قسمی که بر فعالیت رتبه بندی برهان اثر سوء به جا نگذارد حساسیت ویژه ای دارد. به این منظور، برهان ضوابط شناسایی و کنترل تضاد منافع را تدوین نموده و به موقع اجرا گذاشته است، تا هر گونه منافع برهان و کارکنان برهان که ممکن است با هر یک از فعالیت های رتبه بندی برهان، تضاد داشته باشد، به موقع شناسایی شده و برطرف گردد. برهان در عین حال منافع خود و آن بخش از کارکنان خود را که در فرایند رتبه بندی مشارکت دارند، برای عموم افشا می کند، تا از این طریق نظارت همگانی را بر کنترل تضاد منافع بوجود آورد. این منافع شامل دارایی ها، بدهی ها، موقعیت های خرید و فروش در اوراق مشتقه، تضمین های داده شده یا دریافت شده، روابط تجاری و اقتصادی برهان و اشخاص وابسته و همچنین کارکنان دخیل در فرآیند رتبه بندی و اشخاص تحت تکفل آن ها را در بر می گیرد و در مورد کارکنان مذکور و اشخاص تحت تکفل آن ها، مشاغل حال و گذشته آن ها را نیز شامل می شود. بدیهی است، افشای این که برهان و کارکنان دخیل در فرآیند رتبه بندی و اشخاص تحت تکفل آن ها در چه اوراق بهادار یا اشخاص حقوقی دارای منافع می باشند، و این منافع از چه تاریخی آغاز و در چه تاریخی خاتمه یافته است، کافی است و عموم تحلیل گران می توانند با استفاده از این اطلاعات به این نتیچه برسند که آیا برهان اصول کنترل تضاد منافع را رعایت نموده و در مقاطعی که خود در اوراق بهادار یا شخص حقوقی موضوع رتبه بندی، منافعی داشته است، از رتبه بندی اعتباری آن ورقۀ بهادار یا شخص حقوقی اجتناب کرده است یا خیر. همچنین برهان اسامی کارکنانی که در تهیه گزارش های رتبه بندی نقش داشته اند را در گزارش های مذکور افشا می کند. لذا تحلیل گران می توانند بررسی کنند که آیا کارکنان مذکور در زمان تهیۀ گزارش رتبه بندی، در موضوع رتبه بندی منافعی داشته اند یا خیر. بنابراین در این بخش اطلاعات کافی برای نظارت همگانی در اختیار عموم قرار می گیرد و نیازی به افشای جزییات دارایی ها و منافع برهان و کارکنان دخیل در فرآیند رتبه بندی و اشخاص تحت تکفل آن ها وجود ندارد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اصولی که برهان در شناسایی و کنترل تضاد منافع رعایت می کند، به ضوابط شناسایی و کنترل تضاد منافع، مراجعه فرمایید.

برهان به تدریج و در مقاطع زمانی مشخص، منافع خود و اشخاص وابسته و همچنین کارکنان دخیل در فرآیند رتبه بندی و اشخاص تحت تکفل آن ها را در جدول زیر گزارش خواهد کرد.

ردیف عنوان شماره گزارش تاریخ
1 روابط تجاری و منافع برهان و کارکنان 1003 1397/06/30
2 روابط تجاری و منافع برهان و کارکنان 1002 1397/12/29
3 روابط تجاری و منافع برهان و کارکنان  ۱۰۰۱  ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

در ضمن سایر مشاغل مدیر عامل ، اعضای هیئت مدیره ، اعضا کمیته رتبه بندی ، اعضای گروه های کاری رتبه بندی و مسئول واحد تطبیق ، خارج از برهان اعم از تمام وقت ، نیمه وقت و پاره وقت به شرح جدول زیر گزارش می شود .

ردیف عنوان شماره گزارش تاریخ
1 گزارش مشاغل و سمت های مدیران 2003 1397/06/30
2 گزارش مشاغل و سمت های مدیران 2002 1397/12/29
3 گزارش مشاغل و سمت های مدیران ۲۰۰۱  ۱۳۹۷/۰۵/۰۳