شرکت رتبه بندی اعتباری برهان در دوره های مشخصی، رتبه های اعتباری تعیینی را ارزیابی کرده و نتایج ارزیابی را طی گزارشی در این قسمت برای عموم افشا خواهد کرد. تحلیل گران می توانند با مطالعۀ این گزارش ها، کیفیت و اثربخشی عملکرد برهان در تعیین رتبه های اعتباری را بسنجند و با سایر شرکت های رتبه بندی مقایسه کنند.