ولی نادی قمی

نایب رییس هیات مدیره
عضو کمیته منابع انسانی

متولد سال 1354 در ایران
ملیت: ایرانی
شماره تماس: 02188730060 و 02188730054
v.nadi@bcr.ir

دریافت رزومه کامل
ولی نادی قمی