معاونت خدمات رتبه بندی
شرح وظایف
ادارۀ رتبه بندی موسسات مالی
 • به ­روز رسانی دانش خود در مورد آخرین ویرایش از اسلوب، راهنما و فرآیند رتبه ­بندی مربوطه به قسمی که در ارتباط با مفاهیم این مستندات و نحوۀ اجرای آن­ها هیچ­گونه ابهامی وجود نداشته باشد.
 • به روز رسانی آگاهی خود از وقایع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کلان و صنعت مربوطه با مطالعۀ منابع معتبر اطلاع­رسانی و تحلیلی و شرکت در جلسات روزانه که به این منظور تشکیل می­شوند.
 • تهیۀ و مطالعۀ اطلاعات، گزارش ­ها و مستندات مربوط به موضوع رتبه ­بندی ارجاعی و تعیین و اعلام نواقص احتمالی در اطلاعات، گزارش­ها و مستندات و انعکاس آن به مشتری یا سایر اشخاص مرتبط و پی­گیری دریافت آن­ها و مطالعۀ موارد دریافتی با رعایت آخرین ویرایش مصوب از فرآیند رتبه ­بندی مربوطه.
 • تنظیم و اجرای مصاحبه­ های ضروری با مدیران مشتری یا سایر اشخاص مرتبط و تنظیم و اجرای بازدیدهای ضروری از محل­ ها و امکانات مشتری و سایر اشخاص مرتبط با رعایت آخرین ویرایش مصوب از فرآیند رتبه ­بندی مربوطه.
 • تحلیل و جمع­ بندی نتایج مطالعات و بررسی­ های فوق الذکر در قالب گزارش رتبه ­بندی با رعایت آخرین ویرایش مصوب از اسلوب و راهنمای رتبه ­بندی مربوطه.
 • انعکاس گزارش رتبه ­بندی به مشتری و سایر اشخاص مرتبط و تعامل به منظور دریافت نظرات آن­ها و اعمال این نظرات در صورت قابل قبول بودن.
 • شرکت در جلسات کمیتۀ رتبه ­بندی برای ادای توضیحات در رابطه با گزارش رتبه ­بندی تنظیمی به درخواست این کمیته.
 • تکمیل و اصلاح گزارش رتبه ­بندی مطابق نظر کمیتۀ رتبه ­بندی.
 • تهیۀ خلاصۀ گزارش رتبه ­بندی و بیانیۀ مطبوعاتی مطابق آخرین ویرایش از اسلوب و راهنمای رتبه ­بندی مربوطه.
 • انجام اقدامات لازم به منظور افشای بموقع بیانیۀ مطبوعاتی، خلاصۀ گزارش رتبه ­بندی و گزارش رتبه ­بندی از طریق بارگذاری آن در پایگاه الکترونیکی برهان.
 • تصمیم­گیری راجع به اینکه یک رتبه یا ردۀ تعیین شده به دلیل اخبار و اطلاعات واصله به عنوان رتبه یا ردۀ در پایش (Outlook) طبقه بندی شود یا خیر.
 • ثبت کارکرد روزانه، خلاصۀ مذاکرات و ارتباطات با مشتری و اقدامات خود مطابق رویه­ های داخلی برهان.
 • تنظیم و به­روز رسانی و بایگانی صحیح پروندۀ فیزیکی و الکترونیکی مشتری و پایگاه­ های الکترونیکی مربوطه مطابق رویه­ های داخلی برهان.
ادارۀ رتبه بندی شرکت های خدماتی و تولیدی
ادارۀ رتبه بندی صکوک شرکتی
ادارۀ رتبه بندی صکوک بخش عمومی
ادارۀ رده بندی

منو کاربری
آخرین اخبار برهانمشاهده همه