مدیریت
شرح وظایف
  • جمع آوری اخبار مهم روزانه و ارائۀ آن به کارگروه های رتبه بندی به صورت روزانه.
  • جمع بندی تحلیل ها و پیش بینی های خود و سایر منابع معتبر از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و کشورهای هدف به صورت دوره ای و ارائۀ آن در قالب گزارش های دوره ای به کارگروه ها و کمیتۀ رتبه بندی.
  • جمع بندی تحلیل ها و پیش بینی های خود و سایر منابع معتبر از تحلیل و پیش بینی وضعیت صنایع مختلف در ایران و کشورهای هدف به صورت دوره ای و ارائۀ آن در قالب گزارش های دوره ای به کارگروه ها و کمیتۀ رتبه بندی.

منو کاربری
آخرین اخبار برهانمشاهده همه