اعضای کمیته تنظیم روابط با مشتریان
  • بررسی گزارش امکان سنجی رتبه بندی یا رده بندی و تصمیم گیری راجع به قبول یا رد پروژۀ رتبه بندی یا رده بندی.
  • تعیین سیاست ها و روش های برهان در زمینۀ بازاریابی خدمات و بررسی گزارش های دوره ای مدیر بازاریابی و روابط عمومی در خصوص نتایج اجرای سیاست ها و روش های مذکور.

منو کاربری
آخرین اخبار برهانمشاهده همه