• تدوین واژه‌نامۀ تعاریف، شیوه‌نامۀ رتبه‌بندی، فرآیند رتبه‌بندی، محتوا و شکل گزارش‌های رتبه‌بندی و سایر ضوابط و رویه‌هایی که در اجرا یا کیفیت رتبه‌بندی اعتباری مؤسسه مؤثر است، متناسب با موضوع رتبه‌بندی اعتباری و پیشنهاد آنها به هیأت مدیره جهت تصویب؛
  • بازنگری واژه‌نامۀ تعاریف، شیوه‌نامۀ رتبه‌بندی، فرآیند رتبه‌بندی و سایر ضوابط و رویه‌هایی که در اجرا یا کیفیت رتبه‌بندی اعتباری مؤسسه مؤثر است و ارایۀ پیشنهاد حذف، اصلاح و یا تغییر آنها به هیأت مدیره؛
  • دریافت و بررسی گزارش های مسئول واحد تطبیق، موضوع مادۀ 22 و تصمیم‌گیری راجع به پیشنهادهای ارائه شده و اعلام نتیجه به آن؛
  • استماع گزارش مسئول واحد تطبیق و تصمیم‌گیری راجع به پیشنهادهای ارائه شده، بررسی برنامۀ کاری واحد تطبیق و اطمینان از این‌که واحد تطبیق از استقلال و امکانات کافی برای اجرای وظایف خود برخوردار است.