اعضای کمیته منابع انسانی
  • پیشنهاد اصلاح ضوابط اداری و استخدامی برهان به هیات مدیره
  • تصمیم­گیری راجع به اشخاص معرفی شده از طرف مدیرعامل برای انتصاب به مشاغل کلیدی و تعیین حقوق و مزایا و ساختار پاداش دهی به آن­ها،
  • تعیین شرایط شاغلینی که تابعیت ایرانی ندارند،
  • تعیین سطح و مزد مدارک حرفه ­ای که در ضوابط استخدامی برهان تعیین نشده باشد،
  • تصمیم­گیری راجع به استخدام اشخاصی که شرایط این دستورالعمل را نداشته لکن به تشخیص مدیرعامل استخدام آن­ها ضرورت داشته باشد،
  • مشاوره به هیات مدیره در خصوص نیروی انسانی در سایر اموری که طبق اساسنامه یا مقررات، تصمیم­گیری راجع به آن­ها به عهدۀ هیات ­مدیره است،
  • تصمیم­گیری راجع به سایر امورات ارجاعی از طرف هیات مدیره یا مدیرعامل راجع به شاغلین و حقوق و مزایای آن­ها،

منو کاربری
آخرین اخبار برهانمشاهده همه