مجوز تاسیس شرکت رتبه بندی اعتباری برهان ( سهامی خاص)، درتاریخ 31/03/1396 توسط سازمان بورس و­­اوراق بهادار صادر شد. براساس این مجوز وطبق دستور العمل مربوط ، موسسین فرصت دارند تا ظرف شش ماه شرکت مذکور را تاسیس وآن را به عنوان یک" موسسه رتبه بندی" موضوع بند 21 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384، نزد سازمان بورس به ثبت برسانند. وشرکت رتبه بندی اعتباری برهان ( سهامی خاص) در تاریخ19/09/1396 تحت شماره 519769 نزد اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده ومتعاقب آن در تاریخ 01/11/1396 تحت شماره 11563 نزد سازمان بورس واوراق بهادار نیز ثبت شده است.

منو کاربری
آخرین اخبار برهانمشاهده همه