1398/09/03
اخطار سازمان بورس به اشخاصی که بدون مجوز اقدام به فعالیت رتبه بندی اعتباری نمایند

بنابر اطلاعیۀ شمارۀ 12030063 مورخ 29/08/1398 صادره از طرف مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس، هرگونه فعالیت رتبه ­بندی اعتباری توسط هر شخص یا نهاد بدون دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ممنوع بوده و مشمول بند (1) مادۀ 49 قانون بازارهای اوراق بهادار می ­گردد.

بر اساس بند 21 مادۀ (1) قانون بازار اوراق بهادار، موسسات رتبه ­بندی از جمله نهادهای مالی محسوب می­ شوند و بنابراین، موضوع فعالیت آن­ها طبق مادۀ 29 همان قانون، باید به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد.

طبق بند 4 مادۀ (1) دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه­ بندی مصوب سازمان بورس، رتبه­ بندی اعتباری عبارت از اظهار نظر راجع به احتمال ایفای به موقع تعهدات اشخاص حقوقی یا احتمال ایفای به موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار یا احتمال ایفای هر تعهد مالی خاص دیگر است که از طریق بررسی نظام ­مند و اختصاص رتبۀ اعتباری از پیش تعیین شده، انجام می شود. بنابر این تعریف، اظهار نظر راجع به ایفای به موقع اشخاص حقوقی نسبت به هر نوع تعهد مالی خود، رتبه ­بندی اعتباری محسوب شده که انجام این فعالیت نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

مجازات پیش­ بینی شده در مادۀ 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 برای اشخاصی که بدون مجوز اقدام به فعالیت نمایند، یک تا شش ماه حبس تعزیری یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات خواهد بود.

مدتی است مرکز رتبه ­بندی ملی ایران که خود را وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معرفی می­ کند، بدون دریافت مجوز از سازمان بورس، به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق اعطای مجوز به سایر اشخاص، نسبت به رتبه­ بندی اعضای این اتاق اقدام می­ نماید.

آخرین اخبار برهانمشاهده همه