1398/05/16
ابلاغ میزان وثایق مورد نیاز و همچنین شرایط لازم جهت انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از رکن ضامن

سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط لازم جهت انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از رکن ضامن را تعیین نمود

به اطلاع می‌رساند؛ در راستای اجرای مادۀ (5) آیین‌نامه اجرایی مادۀ (25) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 27/03/1394 و مطابق بند (3) پانصد و هشتادمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 29/03/1398 موارد زیر قابل ذکر است:

«رتبه اعتباری مناسب» موضوع مصوبه مورخ 21/06/97 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که بیان می‌دارد، "متقاضیان تأمین مالی از طریق بازار سارمایه (ناشر/بانی) باا اخذ رتبه اعتباری مناسب (به تشخیص سازمان) از شرکت رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت، می‌توانند نسبت به انتشار اوراق بهادار بدهی بدون استفاده از رکن ضامن (یا سپردن تضمین) اقدام نمایند"، رتبه طبقه AAA می‌باشد که این رتبه باید در سه سال متولی اخیر از حداقل دو شرکت رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت اخذ شده باشد و حداکثر اوراق بدون ضمانت هر ناشر/ بانی نباید از حداکثر 35 درصد میانگین سود خالص سه سال اخیر شرکت اصلی یا تلفیق (هرکدام کمتر است) بیشتر باشد. همچنین در این حالت انتشار ، بانی/ناشر مکلف است هر ساله نسبت به رتبه‌بندی و ارائه و افشاء گزارش پایش رتبه انتشار، اقدام نماید. در این خصوص لازم است بیانیه ریسک و تأییدیه‌ای از سرمایه‌گذاران مبنی بر آگاهی از انتشار اوراق بدون تضمین مالی اخذ شود. بدیهی است استفاده از رکن ضامن در این حالت اختیاری خواهد بود

متقاضیان تامین مالی از طریق بازار سرمایه (ناشر/بانی) جهت انتشار اوراق بهادار، با اخذ رتبه اعتباری در طبقات AAA، AA+، AA، AA-، A+، Aو A-  از شرکت رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت، درصورت توثیق اوراق بهادار مطابق دستورالعمل‌های انتشار اوراق بهادار ، به شرح جدول ذیل درصدی از میزان کل وثیقه مورد نیاز بر اساس مقررات موضوعه، کاسته خواهد شد. حد جبران خسارت نسبت به کل ارزش وثیقه نیز به همین نسبت تعدیل می‌گردد. در این خصوص لازم است بیانیه ریسک و تأییدیه‌ای از سرمایه‌گذاران مبنی بر آگاهی از مبلغ تضمین شده توسط متقاضی تأمین مالی اخذ شود.

جدول میزان کل وثائق مورد نیاز

شرح

AAA 

+AA  

AA    

-AA    

+A        

A         

-A         

سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1

1.05

1.12

1.2

1.28

1.35

1.42

سهام شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس مجاز برای خرید و فروش توسط صندوق های سرمایه گذاری

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

سهام بانی توثیق شده توسط سهامدار شرکت بانی

1.63

1.75

1.88

2

2.13

2.25

2.38

اوراق بهادار (غیر از سهام) با درآمد ثابت یا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران دارای ضمانت بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

0.78

0.84

0.9

0.96

1.02

1.04

1.14

اوراق بهادار (غیر از سهام) با درآمد ثابت یا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران دارای ضمانت بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای ضامن غیر بانکی

0.85

0.91

0.98

1.04

1.11

1.17

1.24

اسناد سپرده بانکی

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95


متقاضیان تامین مالی از طریق بازار سرمایه (ناشر/بانی)، در صورت عدم رتبه‌بندی یا اخذ رتبه اعتباری در سایر طبقات، از شرکت رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت، جهت انتشار اوراق بهادار بدهی ملزم به استفاده از رکن ضامن (یا ارائه تضمین) مطابق مقررات مربوطه می‌باشند.

آخرین اخبار برهانمشاهده همه