بر اساس بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ، شرکت های رتبه بندی اعتباری به عنوان نهادهای مالی مشمول این قانون می باشند .

 

 
 
دریافت ویرایش های قبلی