چکیده: منشور کمیتۀ رتبه‌بندی در راستای اجرای مواد 52 و 53 اساسنامه برهان و مواد 9 و 10 دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی مصوب مورخ 21/1/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه و به تصویب هیأت مدیره برهان رسیده است. در این منشور مواردی چون تعریف کمیته رتبه بندی و اهداف آن، وظایف، مسئولیت ها و اختیارات کمیته رتبه بندی، تعداد و ترکیب اعضاء و شرایط عضویت، وظایف و اختیارات دبیر کمیتۀ رتبه‌بندی، زمانبندی و چگونگی تشکیل و اداره جلسات کمیته، نحوه تصمیم گیری کمیته، کنترل تضاد منافع و نحوه تعیین حق الزحمه اعضاء کمیتۀ رتبه بندی احصاء شده است.