چکیده: این ضوابط به منظور اطمینان از اینکه اطلاعات جمع­ آوری شده که مبنای رتبه­ بندی قرار می­گیرند، از قابلیت اتکای کافی برخوردار باشند، تنظیم شده است. بر طبق این ضوابط، صورت­ های مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی دارای مجوز، به عنوان یکی از منابع عمدۀ اطلاعات قابل اتکاء شناسایی شده است. شرکت­های پردازشِ اطلاعاتِ دارای مجوز، سازمان ها، نهادها و شرکت­ های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان­ها و نهادهای بین­ المللی، بورس­ های دارای مجوز و اشخاص وابسته به آن­ها نیز به عنوان منابع موثق اطلاعات محسوب می­ شوند. در پایان نیز سایر منابع داخلی و خارجی قابل اتکاء، فهرست شده ­اند. طبق این ضوابط، برهان خود را موظف می­داند که تا حتی الامکان، اطلاعات جمع ­آوری شده از یک منبع را با سایر منابع کنترل کند، تا از صحت آنها اطمینان بیشتری حاصل نماید.

 
 
دریافت ویرایش های قبلی