چکیده: در این ضوابط، حداقل مدت و نحوۀ نگه­داری از مستنداتی که باید توسط برهان نگهداری شوند، تعیین شده است. بر اساس این ضوابط در کنار سایر مستندات باید هر گونه مکاتبه و گزارش تبادل شده با سایر اشخاص در ارتباط با رتبه ­بندی و کلیۀ مدارک و مستندات پشتوانۀ رتبه ­بندی­ ها، نگهداری شوند. همچنین طبق این ضوابط، کلیۀ اطلاعات و مدارک دریافتی از مشتری برای انجام رتبه ­بندی (به جز در شرایطی خاص)، محرمانه تلقی می­شوند و برهان خود را به حفظ آنها و عدم سوء استفاده از آنها متعهد می­داند.

 
 
دریافت ویرایش های قبلی