چکیده: این ضوابط به منظور کنترل تضاد منافع و حل و فصل تضاد منافع احتمالی بین مدیران و کارکنان برهان که در فرآیند رتبه ­بندی نقش دارند، با وظایف و مسئولیت­ های محوله تنظیم شده است. بر اساس این ضوابط، کلیۀ کارکنان موظف­ اند سرمایه­ گذاری و مشاغل خود و اشخاص تحت تکفل خود را گزارش کنند تا تضاد منافع احتمالی طبق مکانیزم خاصی بررسی گردد. کارکنان باید از انجام سرمایه­ گذاری­ ها، اشتغال به مشاغل خاص، قبول هدایا و انجام اقداماتی که می­تواند منجر به تضاد منافع شود، خودداری کنند. همچنین شرکت طبق این ضوابط اصولی را رعایت خواهد کرد که با رعایت آن­ها از ایجاد تضاد منافع جلوگیری می­شود.

 

 
 
دریافت ویرایش های قبلی