رتبه بندی اعتباری انواع اوراق بدهی (صکوک ) توسط برهان، بر اساس این شیوه نامه انجام می شود. برهان ، رتبه بندی را هم به ناشران اوراق بهادار و هم به اوراق بهادار منتشره توسط آنها تخصیص می دهد. ناشران ممکن است شرکت ها ، موسسات مالی یا نهادهای زیرمجموعه دولت باشند. رتبه بندی ناشر، به ویژگی های منحصر به فرد ناشر و نوع آن بستگی دارد. در رتبه بندی خاص اوراق ، اولویت نسبی یک طبقه خاص از بدهی در دریافت مطالبات خود نسبت به سایر تعهدات ایفا نشده شخص حقوقی مدنظر قرار می گیرد. این بدان معناست که در رتبه بندی اوراق بهادار ، از یک سو ، احتمال نکول ناشر و از سوی دیگر ، احتمال باز پرداخت مطالبات مربوط به اوراق بهادار ، توامان در نظر گرفته می شوند.

 

 
 
دریافت ویرایش های قبلی