رتبه بندی اعتباری شرکت های واسپاری (لیزینگ)، تامین سرمایه ( بانک های سرمایه گذاری)، مضاربه، خدمات مدیریت دارایی و مشاوره سرمایه گذاری ، خدمات تامین مالی مسکن و خدمات تنزیل، توسط برهان بر اساس این شیوه نامه انجام می شود. شیوه نامه رتبه بندی برهان برای موسسات مالی غیر بانکی متشکل از 3 چارچوب تحلیل گسترده است. ارزیابی محیط عملیاتی ، ارزیابی گزاره های خاص اینگونه شرکت ها و ارزیابی حمایت های بیرونی در قالب این شیوه نامه انجام می شود.