برهان در رتبه‌بندی اعتباری مؤسسات حمایت شده توسط دولت از این شیوه نامه استفاده می‌کند. بر اساس این شیوه‌نامه، برهان تأثیر روابط شرکت در تعیین رتبۀ اعتباری مؤسسه را مورد بررسی قرار می‌دهد. سازوکارهای مختلف شرکتی، سازوکارهای حمایتی متفاوتی را به وجود می‌آورد و بر اساس آن اعتبارافزایی حاصل از حمایت متفاوت خواهد بود. در صورتی‌که توافقات حمایت‌کننده به طور کامل قابل اجرا و قابل اتکا باشد، رتبۀ شرکتِ تحت حمایت می‌تواند حتی با رتبۀ شرکت حمایت‌کننده برابر شده و نشان‌دهنده حداکثر اعتبارافزایی ممکن باشد. اعتبار شرکت حمایت‌کننده، متغیر کلیدی است. عضویت یک مؤسسه در یک گروه بزرگ از شرکت‌ها، بسته به موقعیت آن در گروه، می‌تواند هم اثر مثبت و هم اثر منفی بر رتبۀ اعتباری آن بگذارد. برهان عواملی را که قابلیت بقای توأم با موفقیت یک مؤسسه را تقویت یا تضعیف می‌کند تحلیل می‌کند. حمایت دولتی به عنوان قوی‌ترین حامی، از نظر قالب، ایجاد قابلیت بقای مالی و اهمیت آن در اقتصاد ملی، به اشکال گوناگونی نمایان می‌شود که هر کدام تأثیر خاص خود را بر سطح و تداوم حمایت و میزان پایبندی به آن دارند. برای رسیدن به یک رتبۀ پایه، توانایی‌های ذاتی و ریسک‌های مالی یک مؤسسه با لحاظ راهبردهای آتی آن تحلیل می‌شوند و برای رسیدن به رتبۀ نهایی، حمایت‌های دولتی در دسترس در نظر گرفته می‌شود.