رتبه‌بندی اعتباری شرکت های تولیدی و خدماتی (به استثنای بانک ها، نهادهای مالی غیر بانکی و بیمه ها) توسط برهان، بر اساس این شیوه نامه انجام می شود. بر اساس این شیوه نامه ، برهان عوامل کمی و کیفی را توامان برای تعیین ریسک اعتباری شرکت مورد بررسی قرار می دهد. تجزیه و تحلیل رتبه بندی اعتباری با ارزیابی محیطی که شرکت در آن فعالیت دارد آغاز می شود و در ادامه ، ریسک تجاری ، ساختار سازمانی و مدیریت شرکت ، ریسک مالی ، جریانات سودآوری و نقدینگی شرکت مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

 
 
دریافت ویرایش های قبلی
 
 

 

 

 

شیوه نامه رتبه بندی اعتباری بانک ها ، نهادهای مالی غیر بانکی و بیمه ها، به صورت جداگانه ارائه شده است که از طریق فهرست شیوه نامه های رتبه بندی قابل دریافت است.