شرح وظایف
 • ادارۀ حسابداری
  • تنظیم نظام جمع­ آوری اسناد و اطلاعات وقایع مالی برهان و انعکاس آن به ادارۀ حسابداری.
  • تنظیم کدینگ حساب­ های دفاتر کاغذی و الکترونیکی برهان و تنظیم، پیاده سازی و به­ کارگیری نرم ­افزارهای ثبت وقایع مالی و سایر نرم افزارهای مربوطه.
  • شناسایی، اندازه­ گیری، طبقه ­بندی و ثبت کلیۀ وقایع مالی برهان از جمله خرید، فروش، هزینه، درآمد، دریافت، پرداخت، تعهد، کسب دارایی و سرمایه ­گذاری.
  • تنظیم اسناد و مستندات مالی و بایگانی صحیح و حفاظت و نگه­داری و ارائۀ آن­ها در مواقع ضروری.
  • تهیۀ به موقع صورت ­های مالی مطابق استانداردهای حسابداری و سایر مقررات ذیربط و اصلاح آن­ها مطابق نظر مدیریت.
  • تهیۀ به ­موقع سایر گزارش­ ها از وقایع مالی برهان مطابق نظر مدیریت.
  • ثبت دفاتر قانونی برهان و تنظیم و ارائۀ به موقع اظهارنامۀ مالیاتی و سایر گزارش­ های مالیاتی از جمله گزارش مالیات بر ارزش افزوده گزارش مالیات بر حقوق کارکنان و پرداخت به موقع مالیات­ های مذکور و تعامل با مقامات مالیاتی.
  • تعامل با حسابرس مستقل و بازرس قانونی برهان و تهیۀ و ارائۀ به موقع اسناد و گزارش ­های مورد درخواست آن­ها.
  • تهیه و ارائۀ به موقع فهرست بیمۀ کارکنان و سایر اسناد و گزار­ش­ های مربوطه مطابق مقررات و پرداخت به موقع حق بیمۀ آن­ها و تعامل با مقامات سازمان تامین اجتماعی در این زمینه.
  • پیشنهاد افتتاح حساب­های بانکی ضروری به نام برهان به مدیریت و انجام اقدامات لازم برای افتتاح حساب­ های بانکی تصویب شده.
  • صدور اوراق تجاری برهان در مواقع ضروری از جمله صدور چک، سفته و برات و اخذ امضاهای مجاز بر روی اسناد یادشده و تسلیم به موقع آن­ها به ذینفع.
  • دریافت و نگه­داری از اسناد تجاری صادره به نام برهان و سایر اسناد برهان از جمله اسناد مالکیت و اوراق بهادار برهان به شکل امن.
  • انجام عملیات دریافت و پرداخت وجوه به صورت نقدی یا با صدور یا دریافت چک یا سایر وسایل و امکانات دریافت و پرداخت و ثبت آن­ها در دفاتر.
  • مدیریت وجوه نقد و تنظیم صورت پیش­بینی جریان وجوه نقد در دوره ­های مورد نظر مدیریت.
  • تهیۀ فهرست اموال و پلاک­ کوبی و کنترل اموال برهان به منظور جلوگیری از سرقت­، مفقود شدن یا سوءاستفاده.
  • پی­گیری وصول به موقع مطالبات و پرداخت به موقع بدهی­های برهان.
  • تعامل با طرف­های حساب به منظور تنظیم صورت مغایرات حساب­ها و اقدام لازم و به موقع برای رفع مغایرات از جمله تنظیم و رفع مغایرات حساب بانک.
  • انجام اقدامات لازم به منظور تصفیۀ به موقع تنخواه­ گردان­ها نزد مدیران و کارکنان برهان.

 

 • ادارۀ منابع انسانی و آموزش
  • تشکیل پروندۀ فیزیکی و الکترونیکی هر یک از شاغلین در برهان و ضبط و ثبت اطلاعات و مدارک و گزارش­های مرتبط با هر یک در پروندۀ وی شامل توافق حفظ محرمانگی اطلاعات مطابق مقررات،
  • صدور احکام پرسنلی،
  • تنظیم شرح شغل کارکنان
  • تهیۀ گزارش­های مورد نیاز از شاغلین مطابق نظر مدیریت.
  • ثبت و کنترل حضور، ورود، خروج، مرخصی و ماموریت شاغلین و گزارش آن به ادارۀ حسابداری.
  • تنظیم قراردادهای کار با شاغلین و اخذ امضاهای مجاز و تمدید به موقع آن­ها مطابق نظر مدیریت و ضوابط برهان.
  • تنظیم سند پیشنهادی نیروی انسانی به منظور تصویب مدیریت، شامل تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای سمت­ های مختلف و خصوصیات نیروی انسانی مورد نیاز از جمله مدارک دانشگاهی یا حرف ه­ای و سطح دانش، مهارت­ها و توانایی­ هایی که هر نیروی انسانی مورد نیاز باید داشته باشد.
  • شناسایی اشخاص صاحب صلاحیت به منظور تکمیل نیروی انسانی برهان و ارزیابی آن­ها و انعکاس نتایج ارزیابی­ها به مدیریت جهت تصمیم­ گیری.
  • ارزیابی عملکرد شاغلین برهان و اندازه­گیری میزان انگیزه، کارآیی و اثربخشی آن­ها به صورت دوره­ای و انعکاس نتایج به مدیریت.
  • پیشنهاد سیاست­هایی که برهان باید از آن­ها برای افزایش انگیزه، کارایی و اثربخشی شاغلین، پیروی کند و اقداماتی که در این زمینه باید انجام دهد و اجرای سیاست­ها و انجام اقدامات مذکور پس از تصویب.
  • تهیۀ برنامۀ آموزشی به منظور افزایش دانش، مهارت­ها و توانایی­های نیروی انسانی برهان برای انجام وظایف محوله و اجرای آن پس از تصویب.
  • انجام اقدامات پشتیبانی و رفاهی نیروی انسانی مطابق رویه­ها و سیاست­های مصوب.
  • انجام وظیفه به عنوان دبیر کمیتۀ انضباط کار.
  • انجام تعاملات ضروری با مقامات ادارات کار و امور اجتماعی.
  • طرح شکایات برهان از نیروی انسانی در مراجع ذیصلاح و دفاع از شکایاتی که ممکن است نیروی انسانی در مراجع مذکور علیه برهان مطرح کنند.

 

 • ادارۀ تدارکات
  • شناسایی نیازهای معمول برهان به لوازم و تجهیزات از جمله نوشت افزار، ملزومات مصرفی اداری، غذای پرسنلی، مواد شوینده و لوازم نظافت، و اقدام به موقع برای تهیۀ آن­ها.
  • انجام اقدامات لازم به منظور خرید و تهیۀ سایر ملزومات، اثاثیه، سخت افزارها و نرم ­افزارهای رایانه­ ای و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف برهان پس از طی مراحل تصویب آن­ها به کمترین قیمت با حفظ کیفیت مورد نظر و در سریع­ترین زمان ممکن با رعایت ضوابط مربوطه.
  • تنظیم مدارک خرید و قراردادهای مربوطه مطابق ضوابط مصوب و تسلیم به موقع آن­ها به ادارۀ حسابداری به منظور بررسی و ثبت در حساب­ها.
  • شناسایی و گزارش اموال مازاد و بلااستفاده و پیشنهاد نحوۀ به کارگیری یا واگذاری آن­ها به مدیریت و واگذاری آن­ها مطابق نظر مدیریت.

 

 • ادارۀ امور حقوقی
  • تنظیم نمونه قراردادهای معمولی که برهان با طرف ­های خود منعقد می­کند به قسمی که ضمن رعایت مقررات و عدالت و انصاف بین برهان و طرف­های قرارداد، منافع برهان به بهترین نحو حفظ شده و برهان در معرض کمترین ریسک ممکن قرار گیرد.
  • پاسخ به سوالات و استعلامات مدیریت و کارکنان در مورد مسائل حقوقی،
  • دفاع از برهان در خصوص پرونده­ های حقوقی و کیفری که علیه برهان یا علیه مدیران و کارکنان آن به واسطۀ اشتغال در برهان در مراجع قضایی، انضباطی یا انتظامی طرح شده است،
  • طرح دعوی به نفع برهان در مراجع ذیصلاح قضایی، انضباطی یا انتظامی به منظور احقاق حقوق برهان و دفاع از دعاوی طرح شده به نحو مطلوب.

 

 • ادارۀ برنامه ریزی وارزیابی عملکرد
  • تدوین و بازنگری دوره­ای اهداف، ماموریت­ ها، راهبردها، برنامه ­های بلندمدت، میان­مدت و کوتاه­ مدت برهان و ارائۀ آن­ها به مدیریت جهت تصویب.
  • تهیۀ بودجۀ سالانۀ برهان و ارائۀ آن به مدیریت جهت تصویب.
  • ارزیابی دوره­ای عملکرد و مقایسۀ آن با برنامه­ ها و بودجۀ مصوب و تعیین انحرافات احتمالی و ارائۀ پیشنهاد به منظور تصحیح انحرافات.
  • تهیۀ برنامۀ تداوم فعالیت در شرایط بحرانی (Business Continuity Plan) که در آن نحوۀ عملکرد و بازیابی برهان در شرایط بروز حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، زلزله، اعتصابات سراسری، شورش، جنگ و آتش­سوزی، به منظور تداوم فعالیت ­ها در این شرایط، پیش­بینی شده باشد.
  • تهیۀ گزارش ­های دوره­ای از عملکرد برهان و واحدهای مختلف آن از جمله گزارش عملکرد سالانه که به مجمع عمومی عادی ارائه می­شود.

منو کاربری
آخرین اخبار برهانمشاهده همه