طبق بند 2 ماده )1( قانون بازار اوراق بهادار، صندوق سرمایه گذاری «نهاد مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن نسبت به سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک‌اند» با تصویب قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال 1388 ، صندوق سرمایه‌گذاری به عنوان یک شخصیت حقوقی جدید به رسمیت شناخته شد که عمدتاً تابع اساسنامۀ خود است. همچنین موضوع فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری از صرفاً به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به هر موضوع فعالیت دلخواهی که در اساسنامه پیش‌بینی و توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شود، توسعه داده شد. به موجب این قانون، گواهی‌های سرمایه‌گذاری به عنوان اوراق بهادار شناخته شد و صندوق و سرمایه‌گذاران در صندوق از هرگونه مالیات، معاف گردیدند.

به موجب قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید، صندوق سرمایه‌گذاری نهاد مالی محسوب می‌شود. بنابراین هرگونه احکام مرتبط با نهادهای مالی در این دو قانون، شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌گردد. این احکام به طور خلاصه عبارتند از اینکه: صندوق سرمایه‌گذاری با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده و باید نزد آن سازمان به ثبت برسد و فعالیت آن تحت نظارت آن سازمان است. اساسنامه، موضوع فعالیت و صلاحیت ارکان صندوق باید به تصویب سازمان برسد. سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند هرگونه مقرراتی برای فعالیت صندوق وضع کند و برای اطمینان از رعایت این مقررات، هرگونه گزارش و اطلاعاتی از صندوق مطالبه نماید و از آن بازرسی کند. همچنین سازمان می‌تواند در صورت تخلف صندوق از قوانین و مقررات، طیف وسیعی از مجازات انضباطی برای صندوق و اشخاص مسئول آن، تعیین کند.

این شیوهنامه به منظور رتبه‌بندی کیفیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تنظیم شده است؛ گرچه اصول آن قابل استفاده برای رتبه‌بندی سایر انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز هست. به نظر برهان، رتبه‌بندی کیفیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان مکمل درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، چرا که درجه‌بندی عملکرد به عملکرد گذشته صندوق سرمایه‌گذاری در مقایسه با صندوق‌های همتا توجه دارد، در حالی‌که رتبه‌بندی کیفیت مدیریت در مورد شرایط حال و آتی مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری قضاوت می‌کند. گزارش رتبه‌بندی کیفیت مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری، اطلاعات جامعی راجع به وضعیت حال و آتی مدیریت صندوق را ارائه می‌دهد که می‌تواند در کنار درجه‌بندی عملکرد صندوق، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.