رتبه بندی اعتباری شرکت های بیمه عمومی (غیر زندگی) توسط برهان، بر اساس این شیوه نامه انجام می شود. رتبه اعتباری شرکت بیمه عمومی از طریق ارزیابی عوامل کمی و کیفی تعیین می شود. این رتبه بندی از طریق ارزیابی توانگری مالی بیمه گر، با توجه به ظرفیت شرکت بیمه در عمل به تعهدات قراردادهایی که عمدتا شامل بیمه نامه های فروخته شده می باشد انجام می شود.

 

 
 
دریافت ویرایش های قبلی