ویرایش صفر

رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های کارگزاری توسط برهان، بر اساس این شیوه‌نامه انجام می‌شود. هدف برهان از رتبه‌بندی اعتباری یک شرکت کارگزاری، ارزیابی توانایی و تمایل آن شرکت کارگزاری در پرداخت بموقع تعهداتش می‌باشد. برهان، ارزیابی یکپارچه‌ای از تحلیل‌های عملکرد اخیر مالی و عملیاتی شرکت‌های کارگزاری به همراه ارزیابی برنامه استراتژیک آن انجام داده و یک رتبۀ اعتباری آینده‌نگر را ارائه می‌کند. در این ارزیابی‌ها، تأکید برهان بر ارزیابی کیفیت ترازنامه شرکت، درستی سیاست‌های نقدینگی و تأمین مالی شرکت و اثربخشی کنترل‌ها و استراتژی‌های مدیریت ریسک در خصوص ریسک‌های مختلف مالی و عملیاتی است. در این ارزیابی‌ها، وضعیت صنعت، مقررات، سیاست­ها و رویه­های مؤثر بر فعالیت شرکت‌های کارگزاری، کیفیت مدیریت و ایجاد بازده‌های مناسب در چرخه­های مختلف بازار نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

 
دریافت ویرایش های قبلی